Op goede voet met de aardemilieu
. Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2014 organiseerden we samen met TRANSITIE LIER een evenement met als titel OP GOEDE VOET MET DE AARDE over hoe we kunnen bijdragen aan het verlagen van onze ecologische voetafdruk.
Het evenement vond plaats  in het cultureel centrum van Lier.
Info vindt u op www.opgoedevoetmetdeaarde.be
Het onderwerp werd heel illustratief aangebracht door  niet-commerciële infostands, voordrachten en films.

Probleemstelling:

We weten allen dat onze ecologische voetafdruk te hoog is, want we horen of lezen dagelijks dat er ernstige  klimaatproblemen zijn zoals te hoge CO2, de opwarming van de aarde, smog, problemen met fossiele brandstoffen.
We beseffen allemaal dat men er iets aan moet doen. De problemen zijn zo groot, dat men zich vlug machteloos voelt , zeker als individu. Daarnaast laten de concrete gevolgen zich meestal zien in verre gebieden, zoals in de poolgebieden en kleine eilanden in de Stille Oceaan., waardoor het ook een ver-van –mijn –bed gebeuren lijkt. Misschien hebben we het gevoel dat het al bij al wel mee valt en dat het zich wel automatisch zal oplossen .
De pers informeert ons maar de info is dikwijls fragmentair, zodat men ook moeilijk een beeld krijgt van de totaliteit  van de problematiek en de samenhang van vele onrustmakende fenomenen. Maar de zaak is zeer ernstig en de ecologische problemen hangen samen met ons economisch systeem ( winst– en groeieconomie, ons consumptiepatroon, sociale onevenwichten hier en in de derde wereld, beursmechanismen en -manipulaties, etc.)

Het is duidelijk dat, wanneer we geen drastische stappen zetten, we afstevenen op een onomkeerbare onleefbare situatie op aarde. Dat is ook de boodschap van mensen zoals Ban Ki-Moon en Desmond Tutu.

Hoe moeten we hiermee omgaan?

Het komt er ook niet alleen op aan dat het leefbaar blijft voor zichzelf, maar ook voor de volgende honderden generaties.

Een goede aanpak heeft iets paradoxaals in zich:
De eerste indruk is dat we aan doemdenken doen en pessimistisch zijn wanneer we de ernst van de zaak beseffen. ‘Getuigt het niet meer van optimisme dat de machtshebbers, de top-politici, het marktmechanisme, de wetenschappers wel tijdig het nodige zullen oplossen?’denken velen.
Als men zich meer in de materie verdiept, komt men echter tamelijk vlug tot de constatatie dat doorgaan op de huidige manier leidt tot het slechtste scenario. De optimistische noot is juist dat we de leefbaarheid op aarde kunnen houden als we ons globaal inspannen voor de overgang, de transitie naar een ecologisch verantwoorde en sociaal eerlijkere maatschappij.

Hoe kan die transitie gebeuren?

Er zijn verscheidene spelers die elk hun bijdrage te leveren hebben:
• Wij als individuen, consumenten
• Overheden
• Wetenschappers, bedrijven.
• Multinationals, banken,beleggers…

Geen van deze allen kunnen de ommekeer alleen realiseren.
• Als kleine burger is men al vlug van mening dat een eigen bijdrage niets oplevert. Maar we zijn met velen en samen kunnen we wel het verschil maken. Het is de beweging van onder uit. Het blijft belangrijk dat wijzelf alles in het werk stellen om  onze eigen voetafdruk te verlagen maar we botsen daarbij op grenzen, omdat oplossingen ook van andere instanties moeten komen. We kunnen naast ons eigen consumptiegedrag die andere instanties als wakkere burger mee sturen.
Overheden kunnen sturen door regelgeving. Ernstige pogingen worden gedaan op topconferenties, maar die worden door lobbying van belangengroepen afgeremd. Toch is een kordaat beleid van levensbelang voor iedereen. De ervaring leert dat lokale overheden zich in een gemakkelijkere positie bevinden om initiatieven te nemen.
• Van wetenschappers hopen we innovaties te zien en focusing op adequate technologie voor hernieuwbare energie en zuinige toestellen en productiesystemen in een verstandige mix van low-tech en high-tech.
Bedrijven dienen zich toe te leggen op een andere industrie met aandacht voor ‘cradle to cradle’, lokalere en milieubewuste systemen en producten.
• Vooral multinationals zijn de moeilijkst te benaderen groep. Zij hebben hun focus op winst boven alles. Banken en beleggers idem. Toch zullen ook zij anders moeten handelen.
Samenwerking en solidariteit van iedere partij zal nodig zijn.

Deelaspecten:

infostands en lezingen zullen volgende items behandelen
• Voeding
• Kleding
• Mobiliteit
• Bouwen en wonen
• Eco-tips en Ecodesign
• Tips voor zuinig leven
• Gezondheid

Voordrachten:

Er werden in totaal een 20tal voordrachten gehouden over het klimaat, het sociaal-economische  en deelaspecten ervan i.v.m. voeding, mobiliteit, gezondheid, bankwezen: zie website www.opgoedevoetmetdeaarde.be.
De voordrachten rond wonen werden gehouden door Etienne Hoeckx :
Zat  25 oktober 14.30 u :  Nieuwe ( energiebesparende ) woonvormen
Zon 26 oktober 16.30 u : Duurzaam (ver)bouwen kritisch bekeken.

‘ Think global, act local and help the locals here and elsewhere’  


link: http://www.opgoedevoetmetdeaarde.be